Kálvin Magyar Református Templom

Egyház Története

English version

1927. szeptember 11-et mutatott a kalendárium, amikor Calgaryban először hangzott magyarul az ige.

Bizonyára ünnepnap volt ez annak a húsz magyarnak, akik a St. Andrew’s Presbyteriánus Egyház templomában összegyűltek magyarul imádkozni. Calgary magyarságának létszáma a húszas évek vége felé kezdett el növekedni, s a második magyar istentiszteleten, 1929 tavaszán, amikor Kovács Károly békevári lelkész hirdetett igét egy temetés alkalmával, már 150 magyar vett részt azon felekezeti különbség nélkül, együtt, Isten Igéjét és a magyar szót szomjazva. Kovács Károly még néhányszor ellátogatott.

Calgary-ba az 1929 és 1930-as évek során, hozva az Ige megtartó üzenetét, a szomjúhozó lelkeknek a tiszta friss, éltető vizet. Ezt a hűséges, ősei hitéhez ragaszkodó kis magyar nyájat Isten rövidesen állandó pásztorral jutalmazza meg.

1930 nyarán a Kanadai Presbyterianus Egyház missziói küldetésében érkezett meg Calgaryba Nt. Bucsin Béla, és ekkor alakult meg a Kálvin Magyar Református Egyház 1930-ban az ő vezetésével.
A magyar egyház Isten szolgálata mellett az idegenbe szakadt magyarság nemzeti lelkületének és kultúrájának őrizőjévé is lett.

1932-től kezdve minden évben hűségesen megünnepelték Március 15-ét, 1934-ben magyar zászlót szentelt a gyülekezet, s az elkövetkező években e kettősség elkötelezettségében folyt a munka Calgary első szervezett magyar közösségében. Egyházunk alapítása a kanadai Presbiteriánus Egyházhoz kötődik, de az anyaországi, református egyház felé is mindig barátságos volt a kapcsolat. A Presbiteriánus Egyház őszinte segítőkészséggel állt gyülekezetünk mellé, és tartotta figyelemmel a szépen erősödő új magyar gyülekezetet. Nt. Bucsin Béla áldozatos munkájának eredménye az lett, hogy 1938-ban a központi Missziói Bizottság egy második magyar lelkészt is kiküldött a nyugati végekre, hogy az óriási területet ezután két lelkész pásztorolja. Így érkezik meg Calgaryba 1938. június 17-én Nt. Dr. Tóth Kálmán, frissen végzett fiatal lelkész. Nt. Bucsin Béla, a gyülekezet első lelkipásztora, sajnos még ez évben meghalt.

1938-tól Nt. Dr. Tóth Kálmán vette át a gyülekezet vezetését, aki 1939 tavaszán Magyarországra utazott. Előtte azonban a gyülekezet megvásárolta a 4. Avenue-n lévő házat, amely 1947-ig adott otthont a gyülekezeti életnek. Ebben az időszakban alakult meg a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör, amely azóta is nagy hűséggel dolgozik a gyülekezetben. Nt. Dr. Tóth Kálmán lp. a II. világháború miatt 1947-ig nem tudott visszatérni Calgaryba, ezért ezidő alatt Nt. Parragh Dezső és Nt. Molnár Jenő szolgált a gyülekezetben.

Nt. Molnár Jenő idejében kezdte meg a gyülekezet a Calgary-i Exhibition and Stampede rendezvényein a “Magyar-sátor” szolgálatát, amely jó alkalom volt a magyaros konyha-kultúra helyi népszerűsítésére, és évtizedekig jelentős anyagi támogatást nyújtott a gyülekezet növekedéséhez.

1947-ben Nt. Dr. Tóth Kálmán lp. feleségével együtt visszatért. 1947-ben a gyülekezet megvásárolta a 101-14.Ave. SW. alatti sarok-ingatlant, ahol 1950-ben megkezdték a templom építését. A felszentelésre 1951 márciusában került sor.

1955-ben Nt. Dr. Tóth Kálmán lp. eltávozott a gyülekezet éléről, s a következő három évben Györkös László, Nt. Báthory László, Nt. Károlyfalvi Béla ev. lelkipásztor és Nt. Becske Lajos szolgáltak a gyülekezetben.

1958-tól Nt. Seress Ödön lp. volt a gyülekezet lelkipásztora, egészen 1964-ig.

1964-ben Nt. Nagy Balázs Dezsőt és családját hívta meg a gyülekezet. Az ő felesége és leányuk nevéhez kötődik az a virágzó gyermekmunka, amelynek gyümölcsei mind a mai napig érezhetőek.

1966-ban történt egy tragikus tűzeset, amelyben a templom és parókia épülete leégett, csak a szószók és az úrasztala maradt épen. Az új templom építéséhez azonnal nekiállt a gyülekezet, és 1967-ben felszentelésre került az új, (ma is használatban lévő) templom és parókia épülete.

Nt. Nagy Balázs Dezső 1974-ben történt nyugdíjbavonulása után Nt. Dóka Kálmán egyházmegyei felügyelő lelkész irányítja az egyház ügyeit. Beszolgálnak Nt. Dezse Gábor edmontoni és Nt. Becske Lajos Lethbridge-i lelkészek.

1975 közepétől 1977. szeptember 30-ig a gyülekezet lelkipásztora Nt. Becske Lajos.

1977 szeptemberében Nt. Becske Lajos nyugdíjba vonulása után több mint egy évig beszolgáló lelkészek végzik a szolgálatot a gyülekezetben, úgymint Nt. Vásárhelyi József és Nt. Nitsch Erzsébet.

1978 november 1-én érkezik meg Calgaryba Nt. Dr. Göndöcz Kálmán és családja, akinek 14 éves szolgálatát a nyugodtság és békesség jellemezte. Ft. Dr. Göndöcz Kálmán volt az, aki a leghosszabb ideig volt a gyülekezet lelkipásztora (1978-1992). Az ő tekintélyére jellemző, hogy 1989-ben megválasztották az Alberta Synod moderátorának. Ebben az időszakban indult el a gyülekezet hírmondója, a “Hívó szó” is.

Őt követően Nt. Dr. Pungur József lett a gyülekezet lelkipásztora, aki 2001-ig, nyugdíjbavonulásáig szolgálta Isten országát a Calgaryi Kálvin Magyar Református Egyházban. Az ő nevéhez kötődik a Bethlen Történeti Társaság megalakítása, amely különböző rendezvények szervezésével és jelentős anyagi segítséggel támogatja egyházunk munkáját.

2001 februárjától Nt. Gödöllei Károly lelkipásztor és katechéta felesége Éva, kezdték meg szolgálatukat a gyülekezetben. Az ő irányításukkal indult be a Bethlen Történeti Társaság felügyelete alatt a Bethlen Gábor Magyar Iskola, mely Alberta tartomány egyik olyan iskolai intézménye lett, amelynek keretében a tanulók középiskolai szintű nyelvvizsgát tehettek magyar nyelvből. Nt. Gödöllei Károly lelkipásztor több technikai újítást is bevezetett az istentiszteleti szolgálatba (telefonos és internetes igehallgatást), ami lehetővé tette olyan családok bekapcsolódását is, akik nem Calgaryban éltek. A sok fiatal család és gyermek jelenléte lehetőve tette a Családi Istentiszteletek bevezetését is, ahol a gyermekek aktívan be tudtak kapcsolódni az istentiszteleti szolgálatba.

2011 júliusától 2013 májusáig kinevezett felügyelő lelkészek, Rev Dianne Ollerenshaw és Rev Tom Brownlee irányították a gyülekezetet. Istennek hála, a gyülekezetben folyamatosan volt magyar nyelvű igehírdetés, amit a presbiterek, egyháztagok és beszolgáló lelkészek végeznek. A gyülekezet nagy hálával tartozik Nt. Szamosközi László vancouveri nyugalmazott lelkipásztornak, aki többször szolgált ez idő alatt.

2013 május 8-án érkezett Nt. Bocskorás Bertalan szintén lelkipásztor feleségével, Enikővel és négy gyermekükkel.

2022 őszétől újra felügyelő lelkészek vezetik a gyülekezetet ideiglenesen – Rev Tom Brownlee és Rev Jacob Van Pernis -, amíg magyar lelkipásztort nem talál az egyházközség.

Szeretettel hivunk és várunk mindenkit!